Procedura legalizacyjna obiektu wybudowanego przed 1995r.

Informacja o procedurze postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w sprawie legalizacji obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę zrealizowanego przed 1 stycznia 1995 r.

Nadzór budowlany prowadzi postępowanie administracyjne zbierając materiał dowodowy dla ustalenia terminu zakończenia budowy lub robót budowlanych i zgodności z przepisami obowiązującymi w okresie budowy obiektu budowlanego lub jego części. Istotne dowody stanowią:
1) ustalenie terminu zakończenia budowy
2) stwierdzenie czy obiekt znajduje się na terenie który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym jest przeznaczony pod zabudowę ( z właściwego urzędu Gminy)
3) stwierdzenie czy obiekt powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia (czy nie naruszał przepisów w tym techniczno ? budowlanych uniemożliwiających doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem).
Jeżeli obiekt nie spełnia kryteriów pkt. 2 i 3 podlega przymusowej rozbiórce. Spełnienie kryteriów j.w. stanowi o dalszym postępowaniu legalizacji i zbierane są dowody:
4) Oświadczenie o terminie zakończenia budowy ? robót budowlanych
5) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
6) Zaświadczenie organu właściwego w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o zgodności obiektu z tymi przepisami ( z Urzędu Gminy)
7) Projekt zagospodarowania działki
8) 2 egzemplarze inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi wraz z oceną stanu technicznego obiektu i urządzeń z nim związanych, zawierająca określenie zgodności wykonanych robót z przepisami w tym miejscowego planu zagospodarowania terenu i warunkami technicznymi oraz zaświadczenie o wpisie projektanta na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
9) Projekt zmian i przeróbek celem dostosowania obiektu i urządzeń do stanu zgodnego z prawem ( zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu , warunkami technicznymi itp.) w przypadku odstępstw.
Na podstawie dowodów pkt. 4 do 9 nadzór budowlany bada czy nie zachodzą przesłanki wydania decyzji doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, jeśli nie zachodzą lub na podstawie decyzji Inwestor doprowadzi obiekt do stanu zgodnego z prawem wówczas występuje z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dołączając następujące dokumenty:
10) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ( budynku wraz z przyłączami wody, prądu, gazu, kanalizacji lub oczyszczalni ścieków, zbiornika na nieczystości ciekłe, studni oraz innych obiektów i urządzeń)
11) aktualne protokoły badań i sprawdzeń (instalacji gazowych - ważny 1 rok od dnia badania - sprawdzenia, przewodów kominowych - ważny 1 rok , instalacji elektrycznych - ważny 5 lat , protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe - ważny 1 rok lub przyłączenia do kanalizacji lub wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków ? pozwolenie na eksploatację oczyszczalni z Gminy , o przyłączeniu do sieci wodociągowej lub innego źródła korzystania z wody).
12) Wniosek Inwestora o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie samowolnie wybudowanego obiektu
13) Pełnomocnictwo (dla osoby działającej w imieniu Inwestora) + opłata w znaczkach opłaty skarbowej 15 zł.
Dokumenty wymienione w pkt. 7 ? 11 winny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

POUCZENIE:

Projekt budowlany wraz projektem zagospodarowania działki winien być sporządzony przez osoby uprawnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).
Projekt budowlany oprócz określenia parametrów całego zmierzenia inwestycyjnego winien zawierać określenie czynności, które należy wykonać celem doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami, w tym techniczno ? budowlanymi.
Inwestor, aby przyspieszyć procedurę legalizacyjną może po ustaleniu, że spełnia kryteria pkt. 2 uzyskuje zaświadczenie z urzędu gminy, pkt.3 posiada pozytywna opinię osoby uprawnionej, a więc spełnia kryteria legalizacji obiektu może składać pozostałe dowody niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Przez pojęcie obiektu budowlanego, którego budowa została zakończona przed dniem wejście w życie Prawa Budowlanego tj. 1. 1. 1995r., należy rozumieć zarówno obiekt całkowicie wykończony, jak i obiekt nie ukończony lub jego część wybudowaną pod rządem Prawa Budowlanego z 1974r., przy którym, po wejściu w życie Prawa Budowlanego, żadnych robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie prowadzono.

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.