Procedura legalizacyjna obiektu wybudowanego po 1995r.

Informacja o procedurze postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w sprawie legalizacji obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę zrealizowanego po 1 stycznia 1995 r.

Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne zbierając materiał dowodowy dla ustalenia terminu zakończenia budowy lub robót budowlanych i zgodności z przepisami obowiązującymi w okresie budowy obiektu budowlanego lub jego części. Istotne dowody stanowią:

  1. Oświadczenie o terminie zakończenia budowy ? robót budowlanych
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  3. Stwierdzenie czy obiekt nie narusza przepisów w tym techniczno ? budowlanych w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem .
  4. Zaświadczenie organu właściwego w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o

zgodności obiektu z tymi przepisami ( z Urzędu Gminy)
Jeżeli obiekt nie spełnia kryteriów pkt. 3 i 4 podlega przymusowej rozbiórce. Spełnienie kryteriów j.w. stanowi o dalszym postępowaniu legalizacji i zbierane są dowody:

  1. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w tym również zaświadczenie o wpisie projektanta na listę właściwej izby samorządu zawodowego).

Jeśli inwestor w wyznaczonym terminie nie spełni tych obowiązków ? właściwy organ nadzoru budowlanego orzeknie o rozbiórce obiektu. Jeśli natomiast w wyznaczonym terminie Inwestor dostarczy wymagane dokumenty i zaświadczenia, to musi on wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń , na inwestora nakłada się obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości ( Inspektorat Nadzoru Budowlanego znów wyznacza Inwestorowi określony termin). Jeżeli po bezskutecznym upływie wyznaczonego czasu Inwestor nie usunie nieprawidłowości , nadzór budowlany wydaje nakaz rozbiórki.
Jeśli wszystkie dokumenty i obiekt spełniają wymogi ? Inspektorat Nadzoru Budowlanego w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie o nałożeniu opłaty przysługuje zażalenie. Jeśli inwestor nie uiści w terminie opłaty legalizacyjnej, otrzyma nakaz rozbiórki.
Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki, a więc obiekt jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor złożył odpowiednie dokumenty i uiścił opłatę legalizacyjną ? nadzór budowlany wyda decyzję.

  1. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub
  2. zatwierdzeniu projektu budowlanego jeżeli budowa została już zakończona.

W decyzjach tych nakłada się również na inwestora obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

POUCZENIE

Projekt budowlany wraz projektem zagospodarowania działki winien być sporządzony przez osoby uprawnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).
Projekt budowlany oprócz określenia parametrów całego zmierzenia inwestycyjnego winien zawierać określenie czynności, które należy wykonać celem doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami, w tym techniczno ? budowlanymi.
Inwestor, aby przyspieszyć procedurę legalizacyjną może po ustaleniu, że spełnia kryteria pkt. 4 uzyskuje zaświadczenie z urzędu gminy, pkt.3 posiada pozytywna opinię osoby uprawnionej, a więc spełnia kryteria legalizacji obiektu może składać pozostałe dowody niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Przez pojęcie obiektu budowlanego, którego budowa została zakończona przed dniem wejście w życie Prawa budowlanego, tj. 1. 1. 1995r.,należy rozumieć zarówno obiekt całkowicie wykończony, jak i obiekt nie ukończony lub jego część wybudowaną pod rządem Prawa budowlanego z 1974 r., przy którym, po wejściu w życie Prawa budowlanego, żadnych robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie prowadzono.

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.