Opłata legalizacyjna

Opłata legalizacyjna

Z dniem 11 Lipca 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw.
Nowela ustawy wprowadziła zmianę przepisów regulujących sprawy samowoli budowlanych, polegających na budowie obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Celem zmian jest umożliwienie odstąpienia od obowiązku orzekania nakazu bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego samowolnie wybudowanego, który swym istnieniem nie narusza przepisów.
Jednak aby organ nadzoru budowlanego mógł zalegalizować samowolnie wzniesiony obiekt, konieczne jest przedstawienie przez inwestora dokumentów pozwalających ocenić, czy istnieje możliwość legalizacji (zaświadczenie organu gminy o zgodności obiektu z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekt budowlany z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami), a także wniesienie opłaty legalizacyjnej.
Niespełnienie przez inwestora któregokolwiek z ustawowych warunków legalizacji powoduje orzeczenie nakazu rozbiórki.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6 poz. 41 i Nr 92, poz. 881) wprowadza się następujące zmiany:

1.W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
2.Stawka opłaty(s) wynosi 500 zł
3.Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
4.W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59 a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.
6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.

Art. 59g

1.Karę, o której mowa w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
2.Wymierzona karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.
3. W przypadku nieziszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.
5.Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.
6.Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności postanowienia niezwłocznie przesyła kopie wydanego postanowienia właściwemu wojewodzie.

W załączniku w kolumnie \\\" Kategorie obiektów budowlanych \\\" kategoria XII otrzymuje brzmienie:

Kategoria XII- budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych.


Zasady ustalania opłat legalizacyjnych

Gdy zachodzi możliwość legalizacji samowoli budowlanej np. budynku mieszkalnego opłatę legalizacyjną ustala się w następujący sposób:
stawka podstawowa 500,00zł x 50 x 2,0 (współczynnik kategorii obiektu) x 1,0 (współczynnik wielkości obiektu)

Przykłady:

a) dla budynku gospodarczego do 35 m 2 związanego z produkcją rolną uzupełniającego zabudowę zagrodową, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowice o poj. do 25 m3 wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o pow. zabudowy do 10 m 2, przyłączy do budynków - opłata legalizacyjna wynosi: 5000,00zł,

b) dla budynku gospodarczego na wybudowanie którego wymaganego jest pozwolenia na budowę, opłata legalizacyjna będzie wynosiła:
stawka podstawowa 500,00zł x 50 x 1,0 (współczynnik kategorii obiektu) x 1,0 (współczynnik wielkości obiekt)

c) dla przydomowych basenów i oczek wodnych o pow. do 30 m2, budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wys. powyżej 2,20 m- opłata legalizacyjna wynosi: 2500,00 zł.

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.