Podstawowe obowiązki inwestora

ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE BUDOWY

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściwego dla lokalizacji inwestycji jako właściwy organ, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem składając na piśmie ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH wraz z załącznikami wyszczególnionymi w zawiadomieniu tj.:

 1. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (ROBÓT) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu
 2. w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego OŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu.

Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego dołączając oświadczenie kierownika budowy (robót) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu lub oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu podając, od kiedy nastąpiła zmiana.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po ZAWIADOMIENIU POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O ZAKOŃCZENIU BUDOWY, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, dołączając OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI POZWOLENIA NA BUDOWĘ oraz przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz załączniki wyszczególnione w zawiadomieniu o zakończeniu budowy.
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli:

 • na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczany do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII - XXX.

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Kategoria XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych

Kategoria XIII - pozostałe budynki mieszkalne

Kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

Kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe

Kategoria XX - stacje paliw

Kategoria XXII - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

Kategoria XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

Kategoria XXVIII - budynki przemysłowe, jak: budynki porodukcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chodnie, hangary, waty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice, myjnie taboru kolejowego

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Kategoria XXIX - wolno stojące kominy i maszty

Kategoria XXX - obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

 • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę;
 • obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie został nałożony w drodze decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (przypadek legalizacji, bądź po wstrzymaniu robót budowlanych).

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić zgodnie z właściwością, wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

 1. Inspekcji Ochrony Środowiska
 2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 3. Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Państwowej Straży Pożarnej

Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
Do WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO należy dołączyć:

 • OŚWIADCZENIE O BRAKU SPRZECIWU LUB UWAG ZE STRONY W/W ORGANÓW;
 • OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI POZWOLENIA NA BUDOWĘ oraz przepisami i o doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • załączniki wyszczególnione we wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Za niedopełnienie opisanych obowiązków inwestorowi grożą następujące kary:

 • zawiadomienie o rozpoczęciu oraz o zmianie kierownika budowy (inspektora nadzoru) grzywna do 500zł.

przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów dotyczących zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od 10 000 zł wzwyż (w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.