Załatwianie spraw

Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową, faxem bądź dostarczane bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu są rejestrowane w Dzienniku Korespondencji. Następnie zostają przekazane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, po czym zgodnie z dyspozycją zostają przekazane do odpowiedniego stanowiska pracy.
W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. Nr 5 poz. 46).
W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym terminie sprawa nie może być załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na podstawie:
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków ( t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67, z późn. zm.).
Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 253 poz. 2532 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm. )

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.