Zadania PINB

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

1. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego które inwestor składa na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego i zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje:

 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę;
 • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.2.

3. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:

 • kat. V - obiekty sportu i rekreacji;
 • kat. IX - budynki kultury nauki i oświaty;
 • kat. X - budynki kultu religijnego;3.
 • kat. XI- budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
 • kat. XII - budynki administracji publicznej;
 • kat. XIII- pozostałe budynki mieszkalne;
 • kat. XIV- budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kat. XV- budynki sportu i rekreacji;
 • kat. XVI- budynki biurowe i konferencyjne;
 • kat. XVII- budynki handlu gastronomii i usług;
 • kat. XX- stacje paliw;
 • kat. XXII- place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
 • kat. XXIV- obiekty gospodarki wodnej;
 • kat. XXVII- budowle hydrotechniczne, piętrzące, upustowe i regulacyjne;
 • kat. XXVIII - obiekty mostowe, drogowe i kolejowe;
 • kat. XXIX- wolno-stojące kominy i maszty.

4. Przyjmowanie obiektów budowlanych do użytku

1. do obiektów budowlanych na wzniesienie których jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić po zakończeniu budowy, jeżeli PINB w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji dołączając:

 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • oryginał dziennika budowy;

2. dla obiektu budowlanego lub budynku na użytkowanie którego jest wymagane pozwolenie na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 • wniosek o udzielanie pozwolenia na użytkowanie
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestor o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod-kan, inst. gazowej itp.);
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna).

3. inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

5. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

6. Udzielanie odpowiedzi na proponowane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

7. Legalizacja samowoli budowlanych i ustalanie opłat legalizacyjnych.

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.