Etapy budowy - zakończenie robót

Wymagane dokumenty

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:

 • Zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych
 • Oświadczenie kierownika budowy (rozbiórki) o zakończeniu budowy
 • Oryginał dziennika budowy (robót) zarejestrowany w wydziale Urbanistyki i Architektury
 • Protokół kontroli przewodów kominowych
 • Protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej - próba szczelności
 • Protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej lub umowę o dostawie gazu
 • Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej lub oświadczenie elektryka + kopia uprawnień
 • Protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej lub umowę o dostawie prądu
 • Protokół odbioru zewnętrznej sieci wodnej - lub umowę o dostawie wody
 • Protokół odbioru zewnętrznej sieci kanalizacji/ lub szamba
 • Inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą z namierzeniem i naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą (budynki, sieci, szambo)
 • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Stanowisko organów wymienionych w art.56 ustawy Prawa budowlanego tj. PIS, PIP, PSP.
 • Kopia rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami lub projekt powykonawczy.

Dodatkowe informacje:

 • W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 • Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać dokumentację budowy i dokumentację powykonawcza oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.
 • Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego książkę obiekt budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy.
 • Obowiązek ten nie obejmuje właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych budownictwa zagrodowego, letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Podstawa prawna:

Art. 54 i art. 57 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z poźn.zm.).

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.